• CIAO 特齡罐11歲41號(鮪魚) 75克
  $50
 • CIAO 特齡罐14歲52號(鰹魚) 75克
  $50
 • CIAO 特齡罐14歲54號(鮪魚&魩仔魚) 75克
  $50
 • CIAO 特齡罐 75克X綜合6罐
  $280
 • CIAO 特齡罐 75克X綜合24罐【整箱】
  $1,150
 • CIAO 近海罐91號 (鰹鮪) 80克
  $48
 • CIAO 近海罐92號(鰹魚&小魚) 80克
  $48
 • CIAO 近海罐93號(干貝) 80克
  $48
 • CIAO 近海罐95號(鰹魚&干貝) 80克
  $48
 • CIAO 近海罐80克X綜合6罐
  $270
 • CIAO 近海罐 80克X綜合24罐【整箱】
  $1,060